Акредитация и прием в професионално направление Педагогика

Акредитация и прием в професионално направление Педагогика

Националната агенция за оценяване и акредитация даде положителна оценка и акредитация на професионално направление 1.2. Педагогика за ОКС „бакалавър“ по Предучилищна и начална училищна педагогика и ОКС „магистър“ по Предучилищна и начална училищна педагогика в Центъра по хуманитарни науки. И по дванадесетте критерия за оценяване оценката за БСУ е положителна.

Приемът в магистърска програма Предучилищна и начална училищна педагогика започва на 14 август. Продължителността на обучението за завършили професионално направление Педагогика е 2 семестъра (една година) и завършва със защита на дипломна работа, а за завършили специалности от други професионални направления – 4 семестъра (две години) и защита на дипломна работа.