Безплатно обучение в БСУ по Софтуерно инженерство

Безплатно обучение в БСУ по Софтуерно инженерство

Ректорът на БСУ проф. дпн Галя Христозова и кметът на Община Бургас Димитър Николов подписаха днес официалния договор за съвместна дейност и организиране на безплатно обучение в специалност Софтуерно инженерство. От учебната 2016/17 година 30 първокурсници от специалността ще се обучават безплатно в продължение на 4 години до завършване на пълния курс за придобиване на образователно-квалификационна степен Бакалавър в редовна форма на обучение. Семестриалните такси на студентите ще се покриват изцяло от Община Бургас. Решението е взето от  Общинския съвет  и е мотивирано от засиления интерес от страна на IT сектора и аутсоринг индустрията към  Бургас и необходимостта от професионално подготвени кадри.