БСУ изплати на студентите 32 000 лв. за стипендии

БСУ изплати на студентите 32 000 лв. за стипендии


Бургаският свободен университет изплати на студентите общо 32 000 лв. за стипендии за летния семестър на учебната 2015-2016 г. Стипендиите са по 600 лв. на семестър за висок успех и по 200 лв. за специални постижения в практически и изследователски разработки, конкурси и състезания. Средствата са осигурени по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.  Основна цел на проекта е да се насърчават младите хора да развиват творческия си потенциал и иновативност чрез създаване на атмосфера на академична конкуренция.