БСУ отново с най-висока акредитационна оценка за професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“

БСУ отново с най-висока акредитационна оценка за професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“

Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) отново присъди най-високата възможна оценка на образователните програми в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника в Бургаския свободен университет. Общата оценка за професионалното направление е 9,16 (девет цяло и шестнадесет стотни).

Професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“ се развива в Центъра по информатика и технически науки на БСУ. Обучението на студентите е в двете образователно-квалификационни степени – „Бакалавър“ и „Магистър“.

Високата оценка на дадената програмна акредитация е за следните образователни програми:

  • Компютърни системи и технологии (ОКС „Бакалавър“, редовна и задочна форма на обучение)
  • Интегрирани компютърни системи и комплекси (ОКС „Магистър“, редовна и задочна форма на обучение)
  • Проектиране и управление на въздушни и морски дронове (ОКС „Магистър“, редовна, задочна и дистанционна форма на обучение)

НАОА оценява професионалните направления по нова методика, която е в съответствие с европейските стандарти. Високата оценка за професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“ е присъдена за доброто и съпоставимо с европейските стандарти качество на учебните планове, програми и методи на преподаване; високата квалификация на преподавателския състав; постиженията на преподавателите и студентите в научните и приложни изследвания; осигурените отлични условия на материалната и технологична учебна среда.

Дадена най-висока акредитационна оценка от 9,16 (девет цяло и шестнадесет стотни) на професионално направление „Комуникационна и компютърна техника" е в резултат от вложения труд и творческата енергия както на преподавателите, така и на студентите и докторантите от Центъра по информатика и технически науки.

Академичното ръководство на БСУ поздравява всички преподаватели, студенти и докторанти от ЦИТН за постигнатото и им пожелава да продължат да работят с всеотдайност и високи професионални стандарти!

ЦИТН-1.jpg
ЦИТН-2.jpg
ЦИТН-3 (1).jpg
ЦИТН-4 (1).jpg
ЦИТН-5.jpg
ЦИТН-6.jpg