БСУ отново спечели проект

Екип от БСУ с ръководител доц. д-р Галя Христозова спечели проект на МРРБ “Провеждане на семинари за обучение в районите за планиране”, включен в одобрената от Съвета за европейска интеграция работната програма за 2004 година за изпълнение на Комуникационната стратегия за присъединяване на България към ЕС.

Целта на проекта е да се запознаят представителите на областните управи, административните структури на областно и общинско ниво, местните органи на самоуправление, социалните и икономическите партньори, НПО, с основните нормативни изисквания и правила за работа със Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, с ангажиментите, поети по Преговорна глава 21 “Регионална политика и координация на структурните инструменти”, с новия Закон за регионалното развитие и новите функции и задачи на административните структури на различни нива, свързани с прилагането му.