БСУ отново спечели проект

“Социалната работа и участието й в образователната система”

БСУ спечели едногодишен европейски проект в областта на социалната работа. Проектът е финансиран от Европейската Комисия по програма Сократ, подпрограма Еразъм 1 – Транснационално сътрудничество, и ще се реализира под формата на Интензивна програма. Това е краткосрочна учебна програма в рамките на 10 дни, провеждана с преподаватели и студенти от университети от различни участващи държави, с цел насърчаване на обмяната на идеи и опит и работа в многонационални групи.

Координатор на проекта е Висшият институт по социални услуги в Порто, Португалия. Освен БСУ, партньори са 5 висши училища в Белгия, Италия, Франция и Румъния. В проекта са включени също така и средни училища и социални организации в Португалия. Целта на проекта е да се изучи и изследва проблемът с преждевременното напускане на училищата поради икономически, културни, социални и емоционални различия на учениците.

Подготвителната среща по проекта ще се състои в края на месец октомври в Португалия, където ще бъдат уточнени ангажиментите и отговорностите на отделните партньори и критериите за избор на студенти за участие в проекта. Семинарът по Интензивната програма ще се проведе през месец март 2006 г. в Португалия, където студенти и преподаватели от специалността “Социални дейности” на БСУ ще участват в дискусиите и работните срещи по социалните проблеми в образованието.