БСУ проведе научна конференция с международно участие на тема: “Икономика на знанието – възможности и предизвикателства пред висшето образование”

„Радостна съм да ви приветствам с добре дошли на международната конференция, организирана от Бургаския свободен университет на тема “Икономика на знанието – възможности и предизвикателства пред висшето образование” – заяви зам.-ректорът по НИД и МС доц. дпн Галя Христозова при откриване на научния форум. Той стартира на 13 юни 2008 година в БСУ със следните научни направления:
• Икономика, финанси и инвестиции
• Маркетинг и управление
• Обучението по бизнес дисциплини в контекста на икономика на знанието
• Обществени комуникации (журналистика и връзки с обществеността) и филология
• Социални дейности и педагогика
• Правото като средство за създаване на благоприятна институционална среда
• Техники и технологии
• Природни науки, математика и информатика

Приветствие към участниците в конференцията поднесе Ректорът на БСУ проф. д-р Петко Чобанов, който отбеляза, че основният аргумент за определяне на темата на конференцията е фактът, че с пълноправното членство на страната във всички основни международни организации и с присъединяването към Европейския съюз, българската икономика вече е част от световната. „Тази мащабност и многоаспектност неминуемо дава отражение върху развитието на науката и поставя нови предизвикателства пред висшето образование. Няма по-подходящо място за обсъждане на тези проблеми от един сериозен научен форум, какъвто е международната конференция” – каза още проф. Чобанов. Поздравителен адрес към участниците в конференцията изпрати членът на Настоятелството на БСУ и кмет на Община Бургас Димитър Николов.

Бяха изнесени два пленарни доклади: „Икономика на знанието – образование и съвремие”- от акад. Иван Попчев и „Длъжник ли е съвременното право на образованието”- от доц. д-р Момяна Гунева.

Форумът е традиционен за БСУ и е най-голямата научна проява за годината. От българска страна участваха с доклади над 200 преподаватели от всички университети в страната. Международните партньори бяха университети, с които БСУ има подписани договори за сътрудничество: Финансовата академия към Правителството на Руската федерация, Университет Тбилиси, Грузия,Българо-немско дружество за сътрудничество към Бундестага, Германия,Тракийски университет в Одрин, Университет Халич – в Истанбул, Университет Мармара, Истанбул, Университет Кадир Хас, Истанбул.