БСУ с договор за сътрудничество с БТА

БСУ с договор за сътрудничество с БТА

Ректорът на БСУ проф. д.п.н. Галя Христозова и генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) г-н Кирил Вълчев подписаха в БСУ рамков договор за сътрудничество и споразумение за работа по проект „Студентски практики – фаза 2“.

Съвместната дейност между двете институции ще бъде насочена към обучение, професионално развитие и реализация на студентите от БСУ чрез провеждане на стажантски програми в БТА, организиране на лекционни курсове, практики, специализации,  срещи с практици. БТА ще осигури възможности за стаж на студенти, завършили 3 /трети/ или по-горен курс от всички центрове на БСУ. Практическото обучение по програма „Студентски практики – фаза 2“ ще се провежда под ръководството на служители на БТА в рамките на срок, не по-дълъг от 6 месеца. Университетът ще има възможността да се включва с месечно издание в рубриката „Знание и общество“ на БТА. Ще се организират и практически обучения и семинари за преподавателите от БСУ относно представянето на науката в средствата за масова информация.

Подписването на рамковия догов за сътрудничество е част от програмата, посветена на 30-годишнината от създаването на Бургаския свободен университет. Г-н Кирил Вълчев и проф. Галя Христозова изразиха надежда за ползотворна съвместна работа между двете институции и увереност, че студентите от Бургаския свободен университет ще имат възможност за провеждане на успешно и полезно практическо обучение и професионална реализация в мрежата на БТА.