БСУ с глас в Комисията по етика към БДВО

MFАсистент Милен Филипов от Центъра по хуманитарни науки бе избран с пълно мнозинство за член на Комисията по етика към Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) по време на годишното общо отчетно – изборно събрание (27 януари 2011 г.). Комисията е с мандат от една година и бе разширена от трима на седем членове, поради все по-честото ù сезиране по казуси от българската PR - практика. 

„Това е голямо признание за усилията на всички колеги от ЦХН, които развиваме и усъвършенстваме програмата на специалността „Връзки с обществеността”. Това е и признание за целия Университет, който подчинява образованието, което предоставя на принципите за етичност и национален просперитет и европейски ценности,” сподели ас. Филипов. 

Новият председател на  БДВО за 2011 г. Стоян Стоянов, съдружник и PR мениджър на комуникационна агенция PRoWay, представи програмата за развитие на Дружеството за тази година. Основните моменти в нея включват: 

–  създаване на консултативен съвет към БДВО;

–  разрастването на структурата на БДВО в национален мащаб;

–  провеждане на проучвания на PR пазара в България;

–  въвеждане на платени обучения и семинари в програмата на Дружеството;

–  създаване на Сборник с правилата в PR професията;

–  изготвяне на проект за финансиране във връзка със стандартизацията на професията и регулацията на PR пазара и др.

 __________________________________________________________________________________________

 Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) е първата национална организация в сферата на Пъблик Рилейшънс (PR), обединяваща практици, академици и студенти по PR в България. Дружеството е учредено още през 1996 г. за да бъде пресечна точка на интересите на всички настоящи и бъдещи експерти в областта на комуникациите. 

Като неправителствена организация, създадена и работеща на демократичен принцип, БДВО не преследва користни цели, а защитава етичните практики в PR професията и всички професионални права на неговите членове.

Дружеството се бори за обединяването и структурирането на бранша в национален мащаб, за регулацията и саморегулацията на PR пазара в България, за въвеждането на високи професионални стандарти и изготвянето на официален регистър на PR специалистите в България. 

БДВО се стреми също да свърже по-тясно учебните и квалификационни програми във висшите училища с потребностите на социалната практика и перспективите на професионалния пазар, както и да изгради и развие информационна мрежа между професионалисти от страната и чужбина с цел придобиване на ноу-хау и въвеждане на иновации. 

През годините, БДВО създаде Етичен кодекс на PR специалистите в България, който бе подписан от 6-те на-влиятелни български PR организации – БДВО, Асоциация ИМАГИНЕС, БАПРА, ИПРА България, АСКО и дружество за връзки с обществеността към СБЖ.