БСУ с научен проект за бъдещата Иновационна стратегия

БСУ с научен проект за бъдещата Иновационна стратегия

Бургаският свободен университет спечели проект,  свързан с разработването на бъдещата  Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България (ИСИС). Плановият период е 2021 - 2027 г. Проектът е оценен от Националния фонд Научни изследвания в най-високата скала - над 90 точки и ще бъде финансиран по първото за рода си направление „Фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства“.

Темата на проекта е „Регионално индексиране на иновационната активност в отраслите на икономиката (ИРИСИ) и ще се фокусира върху сценариите пред идентифицираните в ИСИС четири приоритетни тематични области за интелигентна специализация и мястото им в кръговата икономика. Партньор на БСУ ще бъде Институтът по механика към Българската академия на науките (ИМ-БАН), а продължителността на проектните дейности е три години. Ръководител е зам.-ректорът по НИД и МС на БСУ проф. д-р Милен Балтов, координатор проф. д-р Костадин Костадинов от ИМ-БАН, а екипът на ИРИСИ включва ръководствата на Центъра по икономически и управленски науки към БСУ, Катедра „Индустриален бизнес“ към УНСС, млади учени, постдокторанти, докторанти и студенти.