БСУ спечели голям проект с партньори от Великобритания, Италия, Гърция и Турция

БСУ спечели проект по секторна програма Коменски на Програмата „Учене през целия живот” на тема: „Преподаване на математика чрез иновативно съдържание и подходи за учене” (Teaching maths trough innovative learning approach and contents – TALETE). Проектът е със срок на изпълнение 2 години. Партньори са:

Università degli Studi “Guglielmo Marconi” – USGM - Италия

University of Thessaly - Гърция

Kadikoy M.E.M. - Турция

Istituto per la Formazione Professionale di Romae del Lazio - Италия

Rezzable Productions Ltd - Великобритания 

Целта на проекта е да се усъвършенстват методите на преподаване на математическите предмети, особено геометрия, която се приема за по-трудна, чрез иновативни инструменти. Чрез интерактивна педагогическа среда се очаква да се подобрят резултатите по математика. 

Проектът цели повишаване на качеството и ефективността на обучението чрез:

- идентифициране и развиване на методи на преподаване и учене в областта на математиката с фокус върху геометрията;

- повишаване на качеството на обучението, като се подпомогне развитието както на основните компетенции на учениците, така и на уменията им в различни области (математическа грамотност, как да се учи, социални и компютърни умения, комуникация на английски език);

- повишаване на привлекателността и ефективността на второто и третото ниво на образование по Международната стандартна класификация на образованието ISCED чрез 3D виртуалния свят;

- поддържане на високо ниво на преподаване и обучение на учителите;

- подпомагане на училищата в установяването на партньорства и подобряване на уменията на учителите и учениците по отношение на интегрирането на европейските измерения в преподаването и ученето. 

Въздействието върху целевите групи се изразява в повишаване на математическата грамотност на обучаемите (развиване на основни компетенции, особено по геометрия) в синхран с развитието на научната и техническата култура в европейскита страни. Учителите ще бъдат насърчени да предлагат иновативни педагогически подходи, съобразени с националните учебни програми по математика, с цел повишаване на качеството на преподаване, като то бъде по-гъвкаво и по-забавно за учениците и те бъдат по-мотивирани да развиват умения, полезни за бъдещата им професионална реализация.