БСУ спечели нов проект AVATAR в партньорство с университети в Австрия, Испания, Дания, Великобритания и Италия

Бургаският свободен университет спечели нов проект AVATAR по секторна програма Коменски на Програмата за учене през целия живот. Проектът ще е с продължителност 2 години и стартира на 1.10.2009 г. Партньори са университети в Австрия, Испания, Дания, Великобритания и 2 софтуерни и консултантски фирми в Италия.
Consorzio FOR.COM. Formazione per la Comunicazione - Italy
FH Joanneum University of Applied Sciences - Austria
University of Southern Denmark - Denmark
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA - Spain
University of Hertfordshire Higher Education Corporation - United Kingdom
SOPHia In Action Consulting – Italy

Проектът цели увеличаване на нивото на използване на информационните и на комуникационни технологии в образованието, като се обучат учителите да използват нови методологически и педагогически инструменти за разширяване и подобряване на учебното съдържание, като в същото време се насърчават съвместното учене и подходът „учене в процеса на работа”. Проектът AVATAR ще реализира пилотен курс за обучение на учители в средното училище чрез виртуално обучение и използване на нова дидактическа методология. Курсът за учителите ще се провежда онлайн на английски език чрез електронна платформа за виртуално обучение. Курсът ще използва съвременно дидактическо съдържание и изграждането на виртуални обекти и лаборатории. Проектът ще се състои от 2 основни фази. Първата фаза, изследователската част, ще се фокусира върху сравнителен анализ на съществуващите в света виртуални платформи. Основният продукт ще е ръководство с насоки за виртуално обучение. Втората фаза, експерименталната част, включва провеждането на пилотния курс за обучение на учителите, разработването на платформата за електронно обучение и изграждането на платформата за виртуално обучение. По време на курса учителите ще трябва да разработят проект, виртуална лаборатория на определена тема, която ще се тества от техните ученици. След като измине 6 - месечният експериментален цикъл, резултатите ще определят дали настоящият проект е спомогнал за подобряването на дидактическите материали на учителите и дали е подходящ да се използва в образованието в по-големи мащаби. Приносът и бъдещето развитие на проекта предвижда разработването и провеждането на курсове, които да разширят и популяризират използването на информационните и на комуникационните технологии в класната стая, и да предоставят на много учители и ученици алтернативни дидактически материали и методи, които да допълват тяхното обучение.