БСУ е в един от най-големите проекти за модернизация на ВУ

БСУ е в един от най-големите проекти за модернизация на ВУ

През месец септември стартираха събитията и дейностите по един от най-големите проекти от операцията „Модернизация на висшите училища”, съфинансирана със средства на Европейския социален фонд от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”. В проекта BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“ с общ бюджет от 4 967 000 лв., Бургаският свободен университет е партньор на Университета за национално и световно стопанство – София заедно със Стопанската академия „Д.А. Ценов” – Свищов, Националната спортна академия „Васил Левски”  и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.

На 20 септември в УНСС се проведе партньорска среща, а на 27 септември координаторът на проекта проф. д-р Николай Щерев се срещна с екипа в БСУ, включващ ректора проф. д.п.н Галя Христозова, зам.-ректора по НИД и МС проф. д-р Милен Балтов, ръководителите по професионалните направления 1.2 „Педагогика” и 3.8 „Икономика”, началниците на учебния и международния отдел, на информационното осигуряване и главния счетоводител. Пред БСУ и УНСС се открива възможността да направят споделена една от специалностите си – "Международни икономически отношения", и за първи път в Европа да се експерементира със съвместна магистърска програма по „Иновации и предприемачество в началното и предучилищното образование”. В рамките на проекта в БСУ ще се изгради дигитална учебна зала с възможност „споделеният” преподавател от Бургас да се явява като холограмен образ пред студентите в София и обратно. Друг акцент ще бъде възможността за изследователско и преподавателско специализиране в някои от 11-те асоциирани партньори от ЕС, като началото се поставя с първия свободен университет в Европа – Свободният университет на Брюксел.

 

--------------------------------------------------------------------------www.eufunds.bg---------------------------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

2030_Image4.jpg
2030_Image3.jpg
2030_Image2.jpg
logo-proekt-2021.JPG