БСУ в топ 3 на своеобразен работодателски рейтинг на университетите

Съгласно проведеното от Българска стопанска камара „Анкетно проучване за мотивацията и нагласите, свързани с професионалната квалификация, образователното ниво и професионалната реализация на работната сила на фирмено, регионално и браншово ниво”, завършилите Бургаския свободен университет са в топ 3 на работодателските предпочитания при наемане на икономически и административни позиции. Изследването е в рамките на Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” по ОП „Развитие на човешките ресурси”. 

Предлагаме на вашето внимание връзката към документа на сайта на проекта

http://www.competencemap.bg/news/1/YdK3clebcRaPMJW7cNeHYRejIhK-YFOPYFKfYteXIteLcVOLMBeLMBKjIhKbINKn

и откъс, касаещ рейтинга на работодателските предпочитания.

Индикатор за ефективността на образованието трябва да бъде реализацията на завършилите на пазара на труда. Въз основа на отговорите на анкетираните относно предпочитанията за назначаване на кадри на определен университет или колеж е направен своеобразен рейтинг на университетите.

  • Специалистите по поддръжка и IT-специалисти се подбират от кадрите, завършващи техническите университети в София, Варна и Габрово.
  • За специалисти по качеството се набират работници, завършили ТУ-София, ХТМУ-София, ВИ по хранително-вкусова промишленост - Пловдив.
  • За специалистите по персонала и административните служители, предпочитанията са за УНСС-София, НБУ, Бургаски свободен университет.
  • Финансисти и търговци - УНСС, Стопанска академия Свищов, СУ, БСУ; юристи - приоритетно се назначават завършилите СУ. Квалифицираните работници обикновено са завършили професионални училища.