Четвърти проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ спечели Бургаският свободен университет само за 2013 година

Нов проект в БСУ

Проект по договор № BG051PO001-3.1.09-0007 „Създаване на система за кариерно израстване на преподавателите в БСУ и на система за повишаване и награждаване на квалификацията им” спечели Бургаският свободен университет /ДО1-4042/18.05.2013 г. /.

Бургаският свободен университет е едно от малкото висши училища, който спечели проекти по всички обявени четири схеми на МОН.

Основната цел  на проекта е повишаване и надграждане на квалификацията на преподавателите в БСУ чрез разработване на програма за развитие на професионалните компетенции (периодично актуализиране на знанията, усвояване на допълнителни умения и нови методи в преподаването, обучение по ИКТ, работа в онлайн среда, чуждоезиково обучение, обучение на възрастни и др.) и изграждане на ефективна система за кариерно израстване.  Ще бъдат организирани множество квалификационни курсове в тези направления. Ще се актуализира и усъвършенства и системата за развитие на академичния състав.

Проектът е по Схема  BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища ” на ОП “Развитие на човешките ресурси” и е на обща стойност 58 506,80 лв.

Договорът стартира през м.май 2013 г. и ще продължи до м. октомври 2014 г. Ръководител на проекта е проф. дпн Галя Христозова.