Европейски стипендии и награди за учебната 2011/2012 година

Stipendii BSU

Средствата за стипендиите и наградите са осигурени по проект „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати”, съфинансиран от Европейския социален фонд по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”. 

1. Стипендиите са за добри резултати в обучението. Те се за пет месеца, по 120 лв. месечно

2. Наградите се присъждат на студенти от професионалните направления: Администрация и управление, Икономика, Обществени комуникации, Информатика и компютърни науки, Комуникационна и компютърна техника. Наградите са в размер на 200 лева за семестър. Тези студенти, освен за награди, могат да кандидатстват и за стипендии.

3. Кой може да кандидатства за стипендия: Всички действащи студенти от втори до пети курс, редовно обучение, които са положили успешно всички изпити по учебен план и чийто среден успех от предходните два семестъра е не по-нисък от добър 4.00.

Студентите от първи курс ще могат да кандидатстват за стипендия от следващия (летен) семестър въз основа на успеха от текущия (зимен) семестър.

4. Кой може да кандидатства за награда: Всички действащи студенти от втори до четвърти курс, редовно обучение в БСУ (без спец. Право), които са положили успешно всички изпити по учебен план и чийто среден успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00. Студентите от първи курс ще могат да кандидатстват за награда от следващия семестър.

5. Как се изчислява средният успех за стипендия: взема се успехът от предходната учебна 2010/2011 г. (от двата семестъра).

6. Как се изчислява средният успех за награда:взема се успехът от втори (летен) семестъра на миналата учебна 2010/2011 година .

7. Как и къде се подават документи за стипендия и за награда.

  • Кандидатстването става онлайн в сайта на проекта http://eurostipendii.mon.bg/ до 15 януари.
  • За стипендия и за награда се попълват отделни формуляри – съответно в син и зелен цвят
  • Разпечатаните формуляри се подава в БСУ, стая 19 до 20 януари, вкл.
  • В стая 19 можете да получите информация и помощ при попълването на формулярите.
  • Кандидатите за награди представят и документ (грамота, сертификат, служебна бележка), удостоверяващ участието им в научни, изследователски или практически разработки. Студентите, които са участвали в разработки, но нямат документ, могат да се обърнат към учебен отдел, за да получат служебна бележка.

8. Как и кога става класирането. Стипендиите и наградите ще бъдат разпределени пропорционално на броя на студентите във всяка специалност. В класирането ще участват студентите, подали формуляр в университета (БСУ, стая 19). То ще се извърши на 7 февруари и ще бъде обявено на сайта на проекта и на сайта на БСУ.

9. Кога и как ще се изплащат стипендиите и наградите. Сумите ще се превеждат  през месец март по банкови карти, издадени лично на студента. Банковата карта може да бъде само от „Алианц Банк България”.Студентите, които нямат банкова карта, могат да се обърнат към Банковия офис на „Алианц Банк България” в БСУ (на партера).

Подробна информация за условията за кандидатстване и отговори на най-често задаваните въпроси търсете на сайта на проекта http://eurostipendii.mon.bg/.