Европейски стипендии. Кандидатстване за летен семестър – от 1 до 28 април

Stipendii BSU

Средствата за стипендиите са осигурени по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Стипендиите са два вида:

1. Стипендии за успех - по 120 лв. месечно и се отпускат се за пет месеца.

2. Специални стипендии - в размер на 200 лева за семестър.

3. Кой може да кандидатства за стипендия за успех: Всички действащи студенти, редовно обучение, които са положили успешно всички изпити по учебен план и чийто среден успех от предходните два семестъра (първи семестър на уч. 2012 -2013 г. и втори семестър на уч. 2011-2012) е не по-нисък от добър 4.00. За студентите от първи курс се взема средният успех от първия семестър на текущата учебна година.

4. Кой може да кандидатства за специална стипендия: Всички действащи студенти, редовно обучение, които са положили успешно всички изпити по учебен план, чийто среден успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00 и които имат участие в научни, изследователски или практически разработки.

 • Разработката (участието) трябва да е от областта на изучаваната специалност и да е от  предходния или текущия семестър.
 • Студентите, които имат повече от една разработка, отговаряща на горното условие, могат да получат повече от една стипендия на семестър.
 • Не се допуска кандидатстване с една и съща разработка за повече от една специална стипендия.

5. Как се изчислява средният успех

 • за стипендия за успех се вземат оценките от предходните два семестъра (първи семестър на уч.2012-2013 г. и от втория семестър на уч.2011-2012 г.), а за студентите от първи курс от първия семестър на уч. 2012-2013 г.
 • за специална стипендия се вземат оценките от първия семестър на уч.2012-2013 г.

6. Как и къде се подават документи за стипендии.

 • Кандидатстването става онлайн в сайта на проекта eurostipendii.mon.bg/ от 1 до 28.04.2013 г.
 • За стипендия за успех и за специална стипендия се попълват отделни формуляри.
 • Разпечатаните формуляри се подават в БСУ, стая 19 до 30 април вкл.
 • В стая 19 можете да получите информация и помощ при попълването на формулярите.
 • Кандидатите за специални стипендии представят и доказателство за участието си в научни, изследователски или практически разработки.

7. Изисквания към доказателството за участие в научни, изследователски или практически разработки.

 • Може да бъде копие на разработката. Когато разработката е с голям обем, може да бъде копирана част от нея, като задължително копието съдържа първата и последната страница, така че да се виждат темата и имената на кандидатстващия.
 • При невъзможност да се представи копие, доказателството за участие може да бъде документ, издаден от университета (организацията), в която е направена разработката.
 • Удостоверяващ документ е всеки официално издаден документ от организация (орган), провеждащ олимпиади, национални състезания, прояви и др.
 • Студентите, които са участвали в разработки и прояви, организирани от БСУ, но нямат документ, могат да се обърнат към учебен отдел за допълнителна информация.

8. Как и кога става класирането. Стипендиите за успех ще бъдат разпределени пропорционално на броя на студентите във всяка специалност, а специалните стипендии – по центрове. В класирането ще участват студентите, подали формуляр в университета (БСУ, стая 19). То ще се извърши на 15 май и ще бъде обявено на сайта на проекта и на сайта на БСУ.

9. Кога и как ще се изплащат стипендиите и наградите. Сумите ще се превеждат  в началото на месец юни по банкови карти, издадени лично на студента. Банковата карта може да бъде само от „Алианц Банк България”. Студентите, които нямат банкова карта, могат да се обърнат към Банковия офис на „Алианц Банк България” в БСУ (на партера).

Подробна информация за условията за кандидатстване и отговори на най-често задаваните въпроси търсете на сайта на проекта http://eurostipendii.mon.bg/.