Годишна научна сесия за представяне на резултатите от работата по научноизследователските проекти

На 30.11.2011 г. от 14.00 часа в зала 208 ще се проведе Годишна научна сесия за представяне на резултатите от работата по научноизследователските проекти на БСУ за 2011 г. Ще бъдат представени проекти по международни и национални програми - програма на Нато за безопасност на околната среда, програма "Учене през целия живот" - секторни програми "Коменски" ,"Еразъм", програма "Младежта в действие"; Фонд Научни изследвания на МОМН, вътрешноуниверситетски проекти.

Ще бъде представена изложба с публикациите по проектите - монографии, учебници, студии, статии.

Научният форум ще бъде излъчван онлайн и може да бъде наблюдаван ТУК!

Програма