Конференция "Проблеми на миграцията" в БСУ

Конференция

На 10 и 11 май 2018 г. в БСУ се проведе  научно-практическа конференция на тема „Проблеми на миграцията”.

Събитието беше организирано от Центъра по юридически науки  в памет на проф. д-р Емилия Къндева, дългогодишен декан и член на академичното ръководство на БСУ, основоположник на специалността „Публична администрация“ като наука и като университетска програма. В своето слово проф. д-р Силви Чернев припомни научния й и творчески път и огромното й академично творчество, оставило ярка диря в административното   правораздаване.

 В рамките на конференцията бяха обособени четири  направления :

     Миграция и национална сигурност ;
    Миграция и политика на Европейския съюз;
    Гражданскоправни и административни аспекти на миграцията;
    Социално-икономически аспекти на миграцията.


Конференцията беше открита от декана на ЦЮН проф. д.н. Мария Нейкова и от зам.-ректора проф. д-р Милен Балтов. Сред участниците бяха водещи учени и представители на държавни и неправителствени организации от страната и от чужбина - Русия, Словакия, Института за държавата и правото при БАН, Института за изследване на обществата и знанието при БАН,  УНИБИТ, Варненския свободен университет, Шуменския университет, Русенския университет „Ангел Кънчев“, Тракийския университет, Стара Загора, Академията на МВР,  ЮЗУ „Неофит Рилски”, Икономическия университет, Варна, Военната академия "Г. С. Раковски", Бургаския свободен университет и др. Доклади бяха изнесени и от представители на практиката – от   Районния и от Окръжния съд в Стара Загора,  от Областната дирекция на МВР, Бургас, от Затвора, Бургас, от Министерството на икономиката   и др.

Засегнатите проблеми включваха както проблематиката, свързана с опазването на националната сигурност и заплахите от бежански вълни и тероризма, така и теми, свързани със защита правата на незаконно проникващите на територията на страната; с позитивните  аспекти на трудовата миграция и съществуващите проблеми в тази сфера; с нагласите на българската диаспора извън границата и мотивацията на тези българи да напуснат и да се завърнат в страната. Участниците в дискусиите анализираха засегнатата проблематика не само от юридическа, но и от социологическа, здравна  и  икономическа гледна точка, както и от позицията на националната сигурност.

Поради изключителния интерес по тематиката организаторите ще продължат инициативата за организиране на  научни конференции, кръгли маси и дискусии, посветени на  актуалните аспекти на миграцията.

   

DSC_0424.JPG
DSC_0408.JPG
DSC_0414.JPG
DSC_0432.JPG
DSC_0416.JPG
DSC_0423.JPG