Конкурс за присъждане на награда "Д-р Илко Ескенази"

Международна фондация "Св. Св. Кирил и Методий"

Мемориален фонд "Д-р Илко Ескенази"

Като отбелязва големите теоретически, законодателни и практически приноси

 на д-р Илко Ескенази в цялостния процес на присъединяването на

България към Европейския съюз

 обявява

Пети  годишен  конкурс

за присъждане на

Награда   "Д-р Илко Ескенази"

 

П Р А В И Л Н И К

 

1.  Конкурсът има за цел да отличи и награди по един писмен труд в областите "Право" и "Икономика", свързан с членството на България в ЕС.

2.  Представените разработки трябва да са съдържателни, да третират актуален проблем, свързан с членството на България в ЕС. Разработките да са насочени към:

 

За юристи:

- Аналитични разработки по проблеми, свързани с правото на ЕС;

- Проблеми на прилагането на правото на ЕС при условия на членството на България. 

 

За икономисти:

- Изследване на съществуващите европейски програми;

- Политики и проекти за развитие на отделните области. Сравнителен анализ и съпоставяне на икономическите политики и програмите за тяхното изпълнение.

 

Конкурсните работи трябва  да са ясно написани, да съдържат творчески елементи и по възможност да имат значение за практиката.

 3. Конкурсът е предназначен за юристи и икономисти, ненавършили 35 години към 1 януари 2009 г., както и за  студенти в юридическите и икономическите специалности;

4.  Оценяването на представените трудове се извършва от  комисия от видни специалисти по тематиката на конкурса. Комисията се назначава от председателя на МФ "Св.Св. Кирил и Методий" по предложение на управителния съвет на Мемориален фонд "Д-р Илко Ескенази".

5. Всяка от двете награди  – за право и за икономика – се състои от парична награда в размер на 2 500 лв. и грамота. Комисията има право да присъди и до 3 почетни грамоти във всяка от двете области.

6. Връчването на наградите се извършва на 20 май 2009  (или в близост до тази дата). Наградите се връчват в подходяща за случая обстановка и със съдействието  на Министъра на европейската интеграция или личност с еквивалентна позиция.

 

Процедура:

- Конкурсът е ежегоден;

- Всеки участник може да представи само един труд;

- Не се допускат трудове с повече от един автор;

- Трудовете могат да бъдат и публикувани, но не по-рано от  м. май 2006 г.

 

Необходими документи:

1. Молба-формуляр със снимка (попълва се по време на подаване на документите);

2. Автобиография;

3. Разработките се представят на хартия и  на електронен носител. Те трябва да имат следните технически параметри: не по-малко от 20 стр.; не повече от 50 стр. със средно 2000 символа на стр.

 

Срокове:

- Подаване на документи и на  конкурсни работи: от 13 до 20 април 2009 г.;

- Място на подаване:  Международна фондация "Св.Св. Кирил и Методий", 
София 1504, ул. "Васил Априлов"  № 3;

- Датата, мястото и часа на тържественото връчване на наградите се обявява до 18 май 2009 г.

 

За допълнителна информация:

 Международна фондация "Св.Св.Кирил и Методий" 

София 1504,  ул. "Васил Априлов" № 3, тел. (02)  944 62 48, www.cmfnd.org