Курс по „Кризисно обучение и психодиагностика”

Програмният съвет по Социални дейности на ЦХН на БСУ организира курс по „Кризисно обучение и психодиагностика” съгласно утвърдена програма.

Таксата за един участник е 500 лв. Срокът за плащане на първата вноска (250 лв.) е 17 март 2010 г.

На завършилите курса ще бъде издадено удостоверение, съгласно Наредбата за единните държавни изисквания към основните документи, издавани от висшите училища.