Курс за придобиване на професионална квалификация "Лайфстайл журналистика и пиар"

Направлението лайфстайл е актуално и перспективно за медийния отрасъл в България. Програмата на курса предвижда усвояване на знания и умения, свързани с:

- ролята на стиловете на живот, на престижното потребление и модата в информационното общество;

- отразяването на светски събитията и личности в печатните и електронните медии – технологии, естетически и етически норми, законова рамка;

- съвременния медиен дизайн;

- проучването на потребностите и очакванията на публиките с оглед  реагирането на пазарната среда.

Предлаганата професионална квалификация е предназначена за студенти и завършили специалностите Журналистика и Връзки с обществеността, но е подходяща за всички с интереси в посочената област. Организацията на курса се базира на модулния принцип, като всеки модул е изграден от лекционна и практическа част. Обучението е ситуирано в БСУ в зали с подходящи условия за интерактивна работа, както и в радио- и телевизионното студио.

Лекторите са водещи учени от Факултета по журналистика и масови комуникации на Софийския университет.

Занятията ще се провеждат по удобен за курсистите график.

За справки: доц. Тодор Георгиев, тел. 900544, tgeorgiev@bfu.bg