Награда на Декана на Центъра по хуманитарни науки при БСУ

Конкурсът „Награда на Декана” е създаден през 2007 година от Ръководството на Центъра по хуманитарни науки и ще се проведе за трети път на 30 март 2011 г.

От 2011 година призът се присъжда на студенти и  преподаватели от Центъра по хуманитарни науки.

„Награда на Декана” има за цел да удостои с признание и да стимулира участието на студенти и преподаватели в академични прояви, като популяризира сред обществеността техния висок професионализъм, академичен принос, талант и значими постижения.

Критерии, по които се оценяват постиженията на студенти в бакалавърска и магистърска степен от специалностите „Връзки с обществеността”, „Журналистика”, „Социални дейности”, са:

- успех от следването през предходната учебна година;

- научноизследователска работа, участие в конференции и публикации;

- съдействие за свързване на обучението с практиката, активност  по време на стажовете;

- доброволческа дейност;

- участие и принос в университетски структури – вестник “Студентски страсти”, Учебна PR-агенция, Център за кариера и развитие, Студентски театър и пр.;

- принос за утвърждаване и издигане на престижа на специалността, на ЦХН и на БСУ.

Критерии, по които се оценяват постиженията на преподаватели от Центъра по хуманитарни науки, са:

- научноизследователска дейност;

- представяне на университета на държавно, регионално и местно ниво;

- извисяване престижа на университета;

- активен принос в развитието на специалностите „Връзки с обществеността”, „Журналистика”, „Социални дейности”;

- членство в професионални и научни организации.

 

           Наградата има морална стойност, която се изразява в:

- публично обявяване на успехите на удостоените студенти в сайта на БСУ;

- плакет и грамота.

 

          Ред за кандидатстване и присъждане.

Кандидатите попълват заявление по образец, прилагат копия от публикации, документ, удостоверяващ изброените дейности в заявлението, снимка и ги изпращат на адрес: pracademy@bfu.bg. Заявленията се обсъждат на заседание на Деканския съвет, който излиза със становище. Деканът прави окончателния избор.

 

          Срок за кандидатстване за учебната 2010 – 2011 г. – документите се приемат от 20 до 25 март 2011 г., от 12:00 до 13:00 ч.; стая 427 А (Студентска PR-агенция).

           За контакти: Динко Генов – 0894/392974, Калина Пенчева – 0895/971466, ас. Милен Филипов – 900-595.         

           Официално награждаване – на 30 март 2011 г.

 

Призът „Награда на Декана” се връчва на официална академична церемония в присъствието на ръководството на Бургаския свободен университет, деканите на другите центрове и местни медии.

 

От Деканското ръководство на Центъра по хуманитарни науки