Награда на Декана на ЦХН при БСУ

СТАТУТ
на "Награда на Декана на Центъра по хуманитарни науки при БСУ"

 

Наградата е за високи студентски постижения в учебната, научната и творческата дейност и се присъжда ежегодно на студенти от редовно и задочно обучение, бакалавърска и магистърска степен.

 

Критериите, по които се оценяват постиженията, са:

  1. успех от следването през предходната учебна година;
  2. научно-изследователска работа, участие в конференции и публикации;
  3. съдействие за свързване на обучението с практиката, активност  по време на стажовете;
  4. доброволческа дейност;
  5. участие и принос в университетски структури – вестник "Студентски страсти", Учебна PR-агенция, Център за кариера и развитие, Студентски театър и пр.;
  6. принос за утвърждаване и издигане на престижа на специалността и на БСУ.

 

Наградата има морална и материална стойност, която се изразява в:

  1. публично обявяване на успехите на удостоените студенти в сайта на БСУ;
  2. освобождаване от семестриални такси за една учебна година (първа награда);
  3. освобождаване от една семестриална такса за учебната година (втора награда).

 

Ред за кандидатстване и присъждане.

Кандидатът представя на програмния координатор кратка презентация на постиженията си съобразно критериите. Материалите се обсъждат на заседание на Програмен съвет, който излиза със становище. Деканът обобщава представените от програмните съвети предложения и прави окончателния избор.

 

Срок за кандидатстване за учебната 2008 – 2009 г. - до 03 ноември 2008 г.

Обявяване на резултатите – между 17 и 21 ноември 2008 г.

 

От деканското ръководство на Центъра по хуманитарни науки