Научна конференция "Комуникативни стратегии в хуманитаристиката" на ЦХН

Научна конференция Комуникативни стратегии в хуманитаристиката, октомври 2005 г., Бургас

На 7 и 8 октомври 2005 г. в Бургаския свободен университет се проведе научна конференция с международно участие на тема Комуникативни стратегии в хуманитаристиката. Конференцията бе организирана от Центъра по хуманитарни науки. На нея бяха представени 11 университета от страната, Волгоградският държавен институт (Русия) и Тракийският университет в Одрин (Турция).

81 автори направиха теоретически и научно-приложни съобщения. Работата на конференцията протече в четири тематични направления: Европейската интеграция, комуникативните технологии и българското образование; Текстът в комуникативните парадигми на литературознанието и литературознанието; Комуникативни модели в журналистиката и във връзките с обществеността; Европейски стратегии за социални услуги

Пред участниците в конференцията - преподаватели, експерти, медийни и социални работници и студенти, бяха изнесени три пленарни доклада: от ст.н.с. д-р Маргарита Пешева, член на Съвета за електронни медии (Новите медии и техните предизвикателства), от доц. д-р Лилия Райчева, преподавател във факултета по журналистика и масови комуникации при СУ “Св. Кл. Охридски” и член на СЕМ (Глобални аспекти на дигиталната медиаморфоза) и от доц. д-р Радка Влахова и доц. д-р Гергана Дачева от факултета по славянска филология при Софийския университет (E-learning, WEB-базирано обучение и образователни портали). В заседанията по секции се разискваха широк кръг проблеми, като медийни послания на българските университети, социални детерминанти и лингвистични аспекти на комуникативния акт, съвременни практики на убеждаващото въздействие и манипулацията, диалогични и интерактивни методи в образованието, комуникативни металитературни рецепции и др.