Научни изяви в ЦИТН - Възраст и Еквивалентни Възрасти. Определения. Сравнения и Приложения

Възрастта е относително понятие, което зависи от времевите скали на живота. Проф. Боян Димитров дефинира равни (еквивалентни) възрасти при сравнение на обекти от две (или повече) различни популации в различни времеви скали, като използва вероятностните разпределения на тяхната продължителност на живот в рамките на тези популации. На тази основа показа разнообразни еквивалентни определения на възрастта, както и различни начини за оценяване на възрастта за индивиди в рамките на една и съща популация.

Основна задача на доклада беше да запознае аудиторията с предлаганите дефиниции. Всички те са еквивалентни, определящи възрастта като едно и също число, и предлагат разнообразни интерпретации и възможности за приложения.

Стареенето започва от раждането. Възрастта е хетерогенно понятие и се изразява по различен начин при отделните индивиди. Прието е, че съществува някакъв вътрешен биологичен часовник (БЧ), който показва точно колко е истинската възраст. Да умеем да разчитаме показанията на този БЧ за даден индивид означава, че умеем да прочитаме и разбираме възрастта.

Получените резултати бяха демонстрирани чрез използване на някои популярни примери. Обсъдени бяха и въпроси около въвеждане на понятие за многомерни измерения на живота и съответни начини за определяне на възрастта.