Научни изяви в ЦИТН - Зависимост Между Случайни Събития и Начини за Нейното Измерване

Зависимостите в света на случайното представляват една твърде сложна концепция. Учебниците избягват всякакви дискусии по тези въпроси. И в класическите, и в теоретичните изложения обикновено се използва дефиницията на условна вероятност само за да се дефинира понятие за независимост. Условната вероятност служи и за извеждане на допълнителни правила за смятане с вероятности (формула за пълната вероятност, правило на Бейс) и работата приключва някъде там. Пропуска се една уникална възможност още в началото да се поговори повече за това, какво е зависимост, как може да се измерва нейната сила и доколко познаването на тази сила може да се използва за практически цели.

В първата си лекция проф. Боян Димитров се спря именно върху тази празнота. Той използва една идея за измерване на зависимости предложена преди 50-тина години от академик Обрешков, и все още оставаща някак незабелязана от неговите последователи. Разгледани бяха подробно начините за измерване на зависимостта между две случайни събития и върху нейния смисъл и тълкуване. След това беше показано как тези знания могат да се използват за предсказване на вероятността на едно от тези събития, когато се знае, че другото се е осъществило. По-нататък беше анализиран един пример, за да се развие идеята доколко такова знание може да се използва при изследвания на локална зависимост между числови и нечислови признаци.