Научно-практическа конференция "Университет, практика, професия" в БСУ

На 15. 12. 2009 г. в Бургаския свободен университет се проведе Конференция на тема "Университет, практика, професия".

Конференцията е заключителна дейност по проект “Професионализъм в обучението по журналистика чрез партньорство между Бургаския свободен университет и регионалните медии".

Проектът беше спечелен от висшето учебно заведение през миналата година по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/07/3.3-01 «Разработване на механизъм за училищни и студентски практики" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и се финансира от Европейския социален фонд.

В научния форум взеха участие проф. дпн Г. Христозова, зам.-ректор по научноизследователската дейност и международното сътрудничество в БСУ, доц. д-р Ев. Динева, декан на ЦХН при БСУ, преподаватели от БСУ, студенти от ІІІ и ІV курс, участвали в проведените журналистически стажове по проекта, преподаватели от други висши училища – СУ "Св.Климент Охридски", ВТУ, представители на медиите, партньори по проекта и студенти първокурсници.

Бяха изнесени 21 доклада в областта на:
* философията и технологията на журналистическата професия в процеса на нейното усвояване в академични условия;
* рефлексивното знание като стимул за креативност в перспективата на професионалната реализация;
* теоретични основи за организиране на различни видове практики – PR педагогическа, социална, журналистическа;
* необходимостта от прилагане на системен подход в практическото обучение на студентите;
* подготовката за професионално общуване на студентите журналисти;
* методика за проучване на удовлетвореността на студенти и наставници от проведените журналистически стажове;
* ефективността на студентските стажове в регионални медии;
* социалното триединство: социална работа – обучение – практика и връзката "академизъм – практика - работа"
* проекциите на практическото обучение за професионалното изграждане на личността;
* обособяването на професия "стажант".

Всички доклади са публикувани в сборник "Университет, практика, професия". Очакванията са чрез тези публикации да се обогати научното познание в областта на планирането, организацията и реализацията на студентски стажове в реална работна среда като част от обучението по дадена специалност, защото съвременният пазар на труда изисква да се обърне внимание на практическата подготовка на младите специалисти.