Нов ректор на БСУ

Проф. дпн Галя ХристозоваНастоятелството избра за ректор на  Бургаския свободен университет проф. дпн Галя Христозова. Изборът се проведе поради изтичане мандата на досегашния ректор проф. д-р Васил Янков.

 Върховният орган на БСУ дадe много висока оценка на работата на проф. Янков като ректор. Той работи повече от 20 години  в университета. Три мандата е бил зам.-ректор по учебната дейност и акредитацията, член е на Съвета на ректорите, на Комисията по оценяване дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет, на Асоциацията на частните университети, на настоятелството на БСУ. През последните четири години като ректор проф. Янков със своя всеотдаен, достоен и неуморен труд неведнъж доказа високоотговорната си гражданска позиция, устойчивост и принципност при преодоляване на трудностите, съпътстващи развитието на университета. По време на мандата му БСУ получи нова институционална акредитация с 6 годишен срок, програмни акредитации на всички специалности по професионални направления с максимален срок и нови докторски програми., Академичната институция се утвърди като един от най-големите недържавни университети у нас с доказан национален и международен авторитет.

Новоизбраният ректор проф. дпн Галя Христозова представи Мандатна програма за дейността на академичното ръководство, насочена към устойчиво развитие на университета в периода 2014-2018 година.

Основната цел на програмата за посочения период е да съхрани и разшири позициите на БСУ като желано и търсено висше училище за подготовка на бакалаври, магистри и докторанти, да активизира квалификационната дейност и да затвърди позициите на университета като образователен, научен, квалификационен, международен и културен център.

Проф. дпн Галя Христозова работи в университета от 2000 година. Била е декан на Центъра по хуманитарни науки. През последните два мандата беше част от ректорския екип и отговаряше за ресора „Научноизследователска дейност и международно сътрудничество”. Под нейно ръководство се организира цялостната международна и научноизследователска дейност,  изпълнението на задачите от двустранното сътрудничество с чужди университети и академични организации; участието на университета в организирането на национални и на международни научни прояви.

През мандатите на проф. Христозова като зам.-ректор по НИД и МС се създадоха ефективни условия за научни изследвания и се динамизира участието на преподавателски екипи от БСУ в национални и в международни проекти, финансирани по програми на Европейския съюз. Проф. Христозова непосредстено ръководи одитирането на университета по международен стандарт за качество ISO 9001:2008.

Настоятелството на БСУ избра и нов състав на Академичния съвет. Съгласно процедурата, предвидена в Правилника на университета, следват избори за зам.-ректори, декани, учебно-научни съвети. Те ще се проведат на следващото заседание на Академичния съвет, насрочено за 7 март 2014 година.