Нова магистърска програма „Социално консултиране на деца и семейства”

Магистърска програма от месец февруари 2012 г. 

„Социално консултиране на деца и семейства” 

за придобиване на професионална квалификация

„фамилен социален консултант” 

 

Всички права на децата и грижата за тях в България ще бъдат уредени в изцяло нов закон, чийто проект е готов и се обсъжда. Предвижда се той да влезе в сила от 2013 година.

Законът е ориентиран към правата на детето и към семействата, които се нуждаят от подкрепа при отглеждането на децата, за да им осигурят здравословна психическа и емоционална среда.

Изключително важна и отговорна е ролята на социалните работници, които ще работят със семействата и ще ги подкрепят при грижите за децата.  Те трябва да притежават  професионални компетентности, адекватни на новите изисквания към тяхната дейност.

За да отговори на тази потребност на социалната практика и социалните услуги БСУ организира от м. февруари 2012 година обучение по нова магистърска програма „Социално консултиране на деца и семейства”

Целта на програмата е да подготви квалифицирани специалисти по социални дейности в областта на социалното консултиране на децата и семействата – фамилни консултанти.

Магистърът усвоява знания за:

  • различните подходи при фамилното консултиране и фамилната социална работа,
  • инструментите на социалната защита на децата и семействата,
  • технологиите за работа с деца, 
  • модели за решаване на семейни конфликти,
  • модели за работа с деца със специални образователни потребности,
  • европейските практики по прилагането на социални проекти и програми за деца и семейства.

Магистърът формира компетенции за оценяване на нуждите на клиентите и планиране на начини на интервенция, и за фамилна социална работа. Студентите развиват умения за справяне с гнева и агресивното поведение при децата, за работа с родителите и взаимодействието между институциите.

За магистърската програма по „Социално консултиране на деца и семейства” могат да кандидатстват бакалаври, завършили тази или друга специалност, и магистри с друга специалност.

Магистърската програма за бакалаври по друга специалност осигурява най-напред фундаментална подготовка в областта на психологията, социологията, правото, консултирането и социалното подпомагане. На тази основа се дава възможност за развитие на научно-теоретични познания и професионално-практически умения в сферата на социалното  консултиране.

Студентите по тази магистърска програма завършват курса на обучение със защита на дипломна работа (магистърска теза) пред държавна комисия. 

Повече информация за магистърските програми на БСУ може да намерите тук! и на телефони: 056/900 453, 056/900 546.