Нова възможност за пълно покриване на таксите за редовно обучение на кандидат-студентите и студентите на БСУ

Както Бургаският свободен университет първи представи подобна информация, вече стартира реалното прилагане на Закона за кредитиране на студенти и докторанти. За разлика от предлаганите на пазара до момента кредитни продукти за студенти, по силата на този Закон, става дума за напълно гарантирани от държавата (без обезпечение от страна на родители), нисколихвени (с таван от 7%) и без такси, дългосрочни (изплащането им започва след завършване на редовното обучение), кредити. Това е един от все още малкото случаи на прилагане на държавната политика в образованието, при които бъдещите и настоящи студенти на един частен университет – какъвто е БСУ са равнопоставени и могат в най-голяма степен да се възползват от стимулите.

Тук излагаме акцентите от текст обобщен от екипа на Министерство на образованието, младежта и науката и предоставен на вниманието на ръководството на БСУ с цел запознаване на нашите кандидат-студенти и студенти с условията. Може да се запознаете с пълния текст, както и със Закона за кредитиране на студенти и докторанти на страницата на самото Министерството:

 http://www.mon.bg/top_menu/higher/students_credit/

Кои могат да кандидатстват за кредит?

-          Записани в редовна форма на обучение, които не са отстранени или прекъснали;

-          Ненавършили 35 години;

-          Отговарящи на горните условия, които вече не са придобили степен „бакалавър”.

Кои са видовете кредити по този Закон?

-          - Кредит за заплащане на таксите за обучение;

-          - Кредит за издръжка.

Какъв е размерът на кредита за заплащане на таксите за обучение?

-          Равен е на дължимите такси за оставащия срок на обучение на кредитополучателя - съгласно учебния план на съответната специалност.

Кой има право и какъв е размерът на кредита за издръжка?

-          Такова право възниква за един от родителите, при раждане или пълно осиновяване на дете по време на обучението;

-          Размерът се формира като сбор от семестриалните издръжки за оставащия срок на обучение на кредитополучателя съгласно учебния план на съответната специалност;

-          Семестриалната издръжка е равна на минималната работна заплата (в момента – 240 лв.), умножена по броя на месеците през съответния семестър.

Какъв е размерът на лихвата и таксите по кредита?

-          Лихвата е годишна, фиксирана и не може да надхвърля 7%;

-          Кредитополучателят не дължи заплащане на такси, комисионни или други разходи, свързани с отпускането и управлението на кредита.

Какви документи се изискват при кандидатстване за отпускането на кредит?

-          Копие от документ за самоличност;

-          Документ, удостоверяващ качеството на студент с право да се запише за следващ семестър;

-          Декларация, че няма придобита бакалавърска степен.

Кои банки отпускат кредити на студенти по този Закон за настоящата 2010-2011 учебна година?

-          Банките, подписали типовия договор с Министъра на образованието, младежта и науката: Банка „ДСК” ЕАД и Райфайзенбанк България ЕАД. 

Как от избраната Банка ще се изплащат парите по кредита за таксите за обучение?

-          Чрез преводи по банковата сметка на Университета в срок, определен в договора за кредит, но не по-късно от последната дата за заплащане на таксата за обучение на съответния семестър.

-          Средствата за таксата, дължима за първия семестър на първата година от обучението (случаят при кандидатстудентите), се възстановяват по сметка на кредитополучателя в тридневен срок след представяне на документ, удостоверяващ, че е платена таксата за обучение.

Как от избраната Банка ще се изплащат парите по кредита за издръжка?

-          Чрез преводи по сметка на кредитополучателя в началото на всеки семестър съгласно договора за кредит.

Кога и как студентът ще трябва да връща кредита?

-          Изплащането на кредита започва един месец след изтичане на гратисния период съгласно погасителния план, уговорен между страните –последната предвидена дата за явяване на държавен изпит.

-          Кредитополучателят погасява общия размер на кредита на равни месечни погасителни вноски в 10-годишен срок, считано от края на гратисния период.

Примерни условия за студентски кредит от банка