Образователно партньорство за стратегически инфраструктури

Образователно партньорство за стратегически инфраструктури

На 17.02.2022 г. се проведе работна среща по проект „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)“ по договор BG05M2OP001-2.016-0030-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Водещ бенефициент по проекта е Бургаският свободен университет, а висшите училища партньори са Международно висше бизнес училище и Химикотехнологичният и металургичен университет. Срещата се състоя в залата на академичния съвет на МВБУ.

На срещата присъстваха проф. д-р Милен Балтов, зам.-ректор на БСУ и ръководител на проекта, както и представители на партниращите висши училища - проф. д-р Георги Апостолов, ректор на МВБУ, проф. д-р инж. Сеня Терзиева, ректор на ХТМУ, доц. д-р Иван Андреев и доц. д-р Стела Балтова, зам.-ректори на МВБУ и проф. д-р инж. Емил Михайлов, декан на Факултет по металургия и материалознание в ХТМУ.

Работната група беше посрещната и приветствана от г-жа Лена Гайдарска, Президент на МВБУ, която пожела успешно и ползотворно сътрудничество в най-благородната мисия на висшите училища – предоставяне на качествено съвременно образование в полза на обществото.

Проектът обхваща разработването и въвеждане на съвместни образователни програми с издаване на общи дипломи с акцент върху кръговата икономика и стратегически инфраструктури и производства, и внедряването на дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и облачни технологии в процеса на обучение. Сред целите му са развитието на талантливи и профилирани кадри, млади учени и изследователи, които да покрият нуждите на бизнеса във високотехнологичния сектор чрез разработване и развитие на кариерни центрове и специализирани кариерни изложения и борси. След началото на дейностите през месец март в БСУ ще се проведе официална пресконференция за проекта.

pc2.jpg
logo_kragova_ikonomika_ccw.png