Покана към студентите на БСУ за участие в международна студентска програма

„Стратегически бизнесрешения в рискова и бързопроменяща се среда” е спечелен проект на БСУ по интензивна програма «Еразъм» с партньорството на университети от Испания, Португалия, Унгария, Чехия и Турция. Участници в проекта могат да са студенти, обучавани в бакалавърски и магистърски програми по бизнес и икономика, инженерно-технически науки, с изявен интерес към предприемачеството и управлението. Програмата има за цел да изгради в студентите умения за оценка, анализ и прогнозиране на бизнессредата, стратегическо управление в условия на риск, прилагане на математически методи и управленски информационни технологии в бизнеса. Интердисциплинарният характер на програмата ще спомогне за разширяване на знанията ви и формиране на компетенции, които ще подобрят гъвкавостта и приспособимостта ви като бъдещи млади специалисти и предприемачи към съвременните изисквания  на европейските икономики.

За да участвате, трябва да сте студент от специалности Финанси, Счетоводство и контрол, Маркетинг, Бизнес администрация или Информатика и компютърни науки II, III или IV курс редовно или задочно обучение и да владеете английски език на ниво поне Upper Intermediate.

Броят на студентите от БСУ, които могат да се включат в проекта, е ограничен.  Обучението е безплатно.

Регистрация за участие в обучението, което ще се проведе през юли 2014 година, може да попълните на адрес  http://erasmus-sbdr.bfu.bg до 15 април 2014.