Преподавателите от БСУ представиха научноизследователската си дейност по проекти за 2012 година

Презентациите на резултатите от проектите по международни и национални програми се излъчиха онлайн на Годишна научна сесия, проведена на 28 ноември от 14 часа в зала 208 на БСУ.  По време на представянето беше експонирана и изложба на печатните издания и публикаците по проектите.

Представиха се резултатите от изследователски дейности по международни и национални програми - Програма DERri – Distributed Energy Resources Research Infrastructure, LLP KA3 ICT, Програма "Хора", 7-ма рамкова програма на ЕК за научни изследвания и технологично развитие, Програма на НАТО за безопасност на околната среда (ESP), програма "Учене през целия живот" - секторни програми "Коменски", „Леонардо да Винчи”, "Еразъм", Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика", Фонд Научни изследвания на МОМН, вътрешноуниверситетски проекти.

Форумът беше открит от проф.дпн Галя Христозова, зам.-ректор по НИД и МС. Присъстваха: Президентът на БСУ проф. д-р Петко Чобанов; Ректорът проф. д-р Васил Янков; преподавателските екипи на проектите; студенти.

Научноизследователски проекти за 2012 година.