Пресконференция за отчитане работата по проект финансиран от ЕИФ

Proekt BSU

На 25 юни 2013 г. от 11 часа в Конферентен център № 2 в сградата на Бургаския свободен университет ще се проведе Пресконференция за отчитане на резултатите от работата по проект на тема „Методика за изследване, измерване и анализ на разминаванията между интеграционните очаквания на имигрантите,  граждани на трети държави (ГТД) и възприемането им от българското общество”. Ръководител на екипа за управление и организация на проекта е доц. д-р Галина Куртева от Центъра по икономически и управленски науки в Бургаския свободен университет. За първи път в България е създаден цялостен инструмент, който измерва очакванията на имигрантите по отношение на интегрирането им в българската среда и нагласите на българските граждани и институции за подпомагането на този процес. Отразени са както социокултурните, така и икономикополитическите аспекти на интегрирането на имигрантите, граждани на трети държави. С удовлетвореност може да се каже, че българските граждани са силно интерграционно настроени и толерантни към имигрантите. Това създава една добра и здравословна среда за успешно вписване на имигрантите в българското общество. За удобство на ползвателите, тази методика е имплементирана в софтуер, който подпомага както бъдещи проучвания на базата на тази методика, така и анализ на събраната информация. Експертите, разработели методиката са преподавателите от Центъра по икономически и управленски науки – проф. Колев, д-р Луизов и гл.ас. Лазаров. Тестването на методиката се осъществи с помощта на анкетьори – студенти от Бургаски свободен университет под ръководството на гл.ас. д-р Вяра Славянска и гл.ас. Павлина Димитрова.

Копия на софтуерно базираната методика и Ръководство за използването й ще бъдат предоставени на Управителя на EIF за Република България, както и на ангажираните с имиграционния феномен институци и НПО.