През новата академична година в БСУ започва обучение в дистанционна форма

Проект дистанционно в БСУ

През новата академична година в Бургаския свободен университет започва обучение по четири магистърски програми в дистанционна форма на обучение: Публично-частни партньорства и проекти, Международни икономически отношения, Бизнес информационни технологии, Публични комуникации и социална психология.

Новите магистърски програми са част от реализацията на проект Проект № BG051PO001-4.3.04-003  „Университетски център за електронни форми  на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО)  – възможност за учене през целия живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

За целта в Университета вече е въвеждана цялостна системаДистанционно обучение в БСУ за дистанционно обучение, базирана на средата Moodle. В рамките на проекта са разширени и доразработени базовите функционалности на системата с цел осигуряване на възможности за създаване, модифициране и управление на учебно съдържание и дейности, които в максимална степен отразяват спецификата на провежданото в университета обучение, като едновременно с това осигуряват процеса по въвеждане на дистанционна форма на обучение в магистърска степен.

Процесът на дистанционно обучение ще бъде осигурен методически, административно и информационно, вкл. чрез виртуална библиотека, електронно хранилище, виртуална лаборатория, виртуална учебна зала, учебни компоненти, електронни услуги за администриране и обучение в дистанционна форма.

Освен новите магистърски програми изграденият Университетски център за дистанционно обучение към БСУ ще предложи и 20 курса за външни потребители. Създадените курсове са пряко насочени към усъвършенстване на професионални умения и усвояване на нови знания, развитие и квалификация на служители на фирми и организации и към повишаване на квалификацията на безработни.

Проект дистанционно в БСУ