Прием на формуляри за евростипендии – до 30 април

До 30 април (сряда) е срокът за представяне на разпечатаните формуляри в БСУ, стая 19. Срокът за онлайн кандидатстване за европейски стипендии изтече на 27 април.  В класирането могат да участват само студенти, които са кандидатствали онлайн и са  представили в университета разпечатан формуляр.

Всички входирани формуляри ще бъдат обработени в срок до 10 май.  Ако статусът на формуляра Ви е:

Потвърден – означава, че отговаряте на условията и ще участвате в класирането. Потвърден все още не означава класиран. Класирането ще бъде направено на 20 май.

Отказан – означава, че не отговаряте на условията и няма да участвате в класирането. Условията да участвате в класирането са:

  1. Да сте кандидатствали до 27.04  онлайн в сайта на проекта.
  2. Да сте представили до 30.04 разпечатан формуляр в БСУ, стая 19.
  3. Да сте редовен студент в текущия на текущата учебна 2013-2014 г.
  4. Да сте положили успешно всички изпити по учебен план.
  5. Да имате среден успех най-малко 4.00 от предходните два семестъра (за студентите от първи курс  - от предходния семестър)
  6. За специална стипендия средният успех да е най-малко 4.00 от предходния семестър и да е представен документ, удостоверяващ участието в научноизследователски и практически разработки.

Непотвърден – означава, че формулярът все още не е обработен. Обработката на формулярите ще продължи до 10.05. включително.

 

Допълнителна информация можете да получите в БСУ, стая 19 или на тел.: 900 449