Прием на кандидат-студенти в БСУ

Продължава приемът на кандидат-студенти след средно и више образование по специалностите:

Магистърски програми:
 
Център по юридически науки
Данъчна администрация
Митническо разузнаване и разследване
Администрация и управление на системата на национална сигурност 
Център по икономически и управленски науки
Финанси
Счетоводство и контрол
Маркетинг
Бизнес администрация (Стопанско управление)
Банков мениджмънт
Международни икономически отношения (дистанционно обучение)
Бизнес администрация (международен бизнес) - на английски език
Mаркетинг и дигитални комуникации - на английски език
Център по информатика и технически науки
Софтуерно инженерство
Информационна сигурност 
Комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници
Компютърни системи и технологии
Съдебни инженерно-технически експертизи
Съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението
Техническа безопасност и електротехническа експертиза
Инженеринг и експлоатация на енергийни системи
Център по хуманитарни науки
Детска и юношеска психология
Социално консултиране и психология
Публични комуникации и социална психология (дистанционно обучение)
Предучилищна и начална училищна педагогика

Бакалавърски програми:

Център по юридически науки
Право
Център по икономически и управленски науки
Финанси
Счетоводство и контрол
Маркетинг
Бизнес администрация
Международни икономически отношения
Икономика и маркетинг на туризма
Център по информатика и технически науки
Информатика и компютърни науки 
Софтуерно инженерство 
Приложна информатика и мултимедия 
Комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници 
Компютърни системи и технологии 
Системно инженерство в индустрията и туризма
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Център по хуманитарни науки
Психология
Обществени комуникации и социална психология
Социални дейности и консултиране
 

 

За контакти:
Мария Апостолова – Андреева
Димитричка Цонева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 419
+359 56 900 449
БСУ, стая 19
priem@bfu.bg
bfu@bfu.bg

Информация може да получите също в профила на Бургаски свободен университет - БСУ в Google+ , както и на Facebook страница на БСУ