Проф. д.п.н. Галя Христозова - преизбрана за Ректор на БСУ

Проф. д.п.н. Галя Христозова - преизбрана за Ректор на БСУ

На свое заседание от 28 февруари 2018 година върховният орган за управление на БСУ, Настоятелството, преизбра с пълно единодушие проф. д.п.н. Галя Христозова за Ректор на Бургаския свободен университет.

През мандата на проф. Христозова университетът получи институционална акредитация за максималния срок от 6 години с оценка 9.03. Създадоха се ефективни условия за научни изследвания, за широка академична дейност,  динамизира се участието на преподавателски екипи от БСУ в национални и в международни проекти, финансирани по програми на Европейския съюз.
Проф. дпн Галя Христозова представи пред Настоятелството Мандатна програма за дейността на академичното ръководство, насочена към устойчиво развитие на университета в периода 2018-2022 година.  
Основната цел на програмата за посочения период е да съхрани и разшири позициите на БСУ като желано и търсено висше училище за подготовка на бакалаври, магистри и докторанти, да активизира квалификационната дейност и да затвърди позициите на университета като образователен, научен, квалификационен, международен и културен център.
Настоятелството на БСУ избра и нов състав на Академичния съвет. Съгласно процедурата, предвидена в Правилника на университета, следват избори за зам.-ректори, декани, учебно-научни съвети. Те ще се проведат на следващото заседание на Академичния съвет, насрочено за 9 март 2018 година.