Проведен семинар на тема "Електронното обучение в БСУ – състояние и възможности за развитие"

Състоянието и възможностите за развитие на електронното обучение в БСУ бяха разгледани на семинар. Научният форум се проведе по проект, одобрен от фонд „Научноизследователска дейност” към БСУ с авторски колектив: ст. преп. Н. Николов, доц. д-р Е. Динева, доц. д-р Д. Орозова, гл. ас. д-р В. Жечева, гл. ас. д-р М. Желева, ст. преп. Й. Николова, ас. Д. Минчев, Е. Мавродиева и Емил Ганчев.

Въвеждащ доклад на тема „Електронното обучение и дейностите за неговото развитие в програмите на Университетска агенция на франкофонските страни” представи Петко Стайнов – представител на агенцията. В програмата на семинара взеха участие членовете на авторския колектив с презентации по темите: „Електронното обучение в западноевропейските и българските университети”, „Електронното обучение в НБУ - интегриране на елементи на уеб базирано обучение в университетските курсове”, „Технически възможности за електронно обучение в БСУ”, „Електронното обучение по чужди езици в БСУ”.

Научната проявата се организира на 20.02.2008 г., сряда, от 15 часа в конферентна зала №2 на БСУ и беше открита от зам.-ректора по НИД и МС доц. д-р Галя Христозова.