Съобщение по проект "Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията от Югоизточен регион”

OTT BSU

Във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161P003-1.2.02-0022-C0001 „Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията от Югоизточен регион” Бургаски свободен университет обявява подбор сред служителите на БСУ за следните позиции:

  • Ръководител звено „Офис за технологичен трансфер” (ОТТ)
    • Изисквания: Висше образование съгласно изискванията, компютърна грамотност - MS Оffice, отговорност, организационни умения, енергичност и инициативност, комуникативност, умения за работа в екип, най-малко 5 години участие в организацията на административни дейности.
  • Координатор
    • Изисквания: Висше образование съгласно изискванията, компютърна грамотност - MS Оffice, работа с офис техника, умения за работа в екип, комуникативност, най-малко 5 години участие в техническото подпомагане на информационни и комуникационни дейности.
  • Специалист обработка на данни
    • Изисквания: Висше образование съгласно изискванията, компютърна грамотност - MS Оffice опит с Excel и база данни, аналитични умения и внимание към детайлите, умения за работа в екип, най-малко 3 години участие в техническото подпомагане на информационни и комуникационни дейности.

за сформиране на екип за изпълнение на оперативната дейност на ОТТ.

С кандидатите ще се проведе събеседване за извършване на подбор, като датата ще бъде съобщена своевременно.

Заявка за участие в подбора трябва да се подадат при Нели Проданова – ръководител ТРЗ и КР стая 206 на БСУ до 24.10.2012.