Съобщения по програма ЕРАЗЪМ

Съобщения по програмата ЕРАЗЪМ

КРИТЕРИИ за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване

КРИТЕРИИ за участие в студентска мобилност с цел обучение

СПИСЪК на класирани студенти от ЦИУН

СПИСЪК на класирани студенти от ЦИТН