Сертификат по английски език за ниво В2

Програмният съвет по Чуждоезиково обучение в БСУ предоставя възможност на  студентите да получат Университетски сертификат за ниво на владеене на езика, удостоверяващ знанията и уменията на кандидатите по съответния чужд език, за ниво B2 според Европейската езикова рамка. 

А. Описание: 

  • Базовите курсове по чужд език, включени в учебните планове на студентите от всички специалности на БСУ дават възможност за добра подготовка за явяване на изпит за сертификат. 
  • Притежаването на сертификат за ниво на владеене на чужд език, отговарящ на Европейската езикова рамка осигурявя по-добра конкурентоспособност на пазара на труда. 
  • Сертификатът гарантира притежаването на необходимите знания и умения по съответния чужд език на ниво В2. 
  • Сертификатът улеснява мобилността на студентите при участие в международни програми за обмен и стажове по специалността в чужбина.

 Б. Организация: 

Изпитите за получаване на сертификат по чужд език се провеждат в две изпитни сесии, зимна и лятна, съответно през месеците ноември и май. Графиците за записване и явяване на изпитните сесии се обявяват своевременно на сайта на БСУ.

В. Записване: 

  • Записването за явяване на изпит става чрез подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ по образец, придружено от фактура за платена такса, в размер на 50 лева. 
  • Заявлението се подава в стая 19 в БСУ, по график своевременно обявен в сайта на БСУ. 
  • Зимната изпитна сесия се провежда през периода 20-30 ноември, а лятната – 10-20 май.

 Г. Структура на изпита: 

Изпитът се състои от пет компонента, включващи писмена и устна част и се провежда в рамките на 3 астрономически часа и 15 минутно интервю. 

Компонент 1: Тест за оценяване на уменията за четене

Продължителността на този компонент е 60 минути и включва 4 текста със задачи към тях, проверяващи нивото на разбиране на чуждия език при четене.

Компонент 2: Тест за оценяване на уменията за писане

Продължителността на този компонент е 60 минути и включва изпълнението на две писмени задачи, проверяващи уменията на кандидатите за писане на различни жанрове съчинения. 

Компонент 3: Тест за оценяване на уменията за практическо използване на чуждия език.

Продължителността на този компонент е 30 минути и включва 4 езикови задачи, проверяващи знанията на кандидатите за граматичната система на чуждия език и уменията да ги прилагат на практика.

Компонент 4: Тест заоценяване на уменията за слушане

Продължителността на този компонент е 30 минути и включва 3 задачи, проверяващи уменията за разбиране на чуждия език при слушане. 

Компонент 5: Тест за оценяване на уменията за говорене

Продължителността на този компонент е 15 минути и се състои от структурирано интервю. 

Д. Оценяване: 

Оценяването се извършва на основата на събран брой точки от правилните отговори при тестовите задачи на отделните компоненти.

Изпитът е успешно издържан при постижение най-малко на 60% изпълнение на езиковите задачи. 

Е. Курсове за езикова подготовка: 

  • Програмният съвет по Чуждоезиково обучение в БСУ организира целогодишно подготвителни курсове по чужд език за явяване на изпитите за Университетски сертификат за ниво на владеене на езика. 
  • Записването за курсовете става чрез подаване на ЗАВЛЕНИЕ по образец, придружен от фактура за платена такса. Цената на курсовете варира взависимост от тяхната продължителност, а именно: 30 часа – 100 лв.; 60 часа – 180 лв; 120 часа – 350 лева. 
  • Заявлението се подава в стая 19 в БСУ, по график своевременно обявен в сайта на БСУ.