Специалностите Журналистика и Връзки с обществеността – отличници сред най-добрите

Професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки” в ЦХН получи възможно най-високата оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация – „много добра”, с максимално дълъг срок – 6 години.

Експертната група и наблюдаващите специалисти оцениха много високо учебните планове и програми, практическата подготовка, удовлетвореността на потребителите и качеството на обучение в специалностите Журналистика и Връзки с обществеността.

Тази национална оценка гарантира на нашите студенти възможности за успешна практика, пълноценна професионална реализация и е основание за самочувствие и гордост.

Да ни е честито!