Списание „Бизнес посоки”, издание на ЦИУН на БСУ, е част от световната база данни с научна информация

Списание Бизнес посоки на ЛСУ

Списание „Бизнес посоки” е вписано в „Списък на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация”, публикуван в сайта на НАЦИД. Списанието е представено в базата данни на ИНИОН РАН.

Изданието е включено и в електронната научна база данни GOOGLE SCHOLAR. Тя е компонент на световната система за рефериране, индексиране и оценяване и захранва програмата Harzing’s publish or perish, която извлича и анализира научни цитати.

„Бизнес посоки” е двуезично научно списание. Излиза от 2005 г. два пъти годишно. Специализирано е в областта на теорията и практиката на икономиката и управлението. Редакционният съвет включва авторитетни български и чуждестранни учени. Главен редактор е проф. д-р Петко Чобанов.