Среща на специалисти от висши училища по проект на БСУ за популяризация на иновативни технологии

Среща по проект ОТТ - БСУНа 24-ти януари 2014 г. се проведе работна  среща по проект “Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията от Югоизточен регион”,  Договор: № BG161P003-1.2.02-0022-C0001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура „СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ И УКРЕПВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОФИСИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР“ от Оперативна Програма “Развитие на Конкурентоспособността на Българската Икономика” 2007-2013 г. в хотел «Извор», Старозагорски минерални бани. Бенефициент по договора е Бургаският свободен университет.

По време на срещата участниците бяха запознати с мисията на Офиса за технологичен трансфер при БСУ и с основната му цел - да подпомогне и разшири внедряването на иновативни решения в областта на информационните технологии, еко- и енегроспестяващи технологии и технологии, свързани със здравето и тяхното приложение в дейността на фирмите от следните сфери от обществения и на икономически живот:

 - енергетика;Среща по проект ОТТ - БСУ

 - електроника;

 - екология;

 - транспорт;

 - здравеопазване и туризъм;

 - електронното управление на национално и местно ниво;

 - образование;

- информационни технологии;

- информационни технологии в здравеопазването;

 - култура.

Мероприятието се проведе под мотото:

„Работна среща на специалисти с висока квалификация, представители на различни висши учебни заведения от Източния регион на страната с цел сформиране на Специализиран експертен съвет, който да обсъди и създаде идеология за намирането, популяризацията и трансферирането на иновативни технологии в предприятията от Югоизточния регион.„

 На сбирката присъстваха представители на Бургаския свободен университет, на  Техническия университет във Варна, Техническия университет в Русе, Техническия университет в Габрово, Техническия университет в София, на Филиала на Технически университет София в Сливен, на Българската академия на науките, Нов български университет - София и др.

На срещата бяха проведени разговори на ръководния екип на Офиса за технологичен трансфер към БСУ с всеки един екип, представляващ съответното висше училище поотделно.

Среща по проект ОТТ - БСУС всички колеги, представители на съответното висше училище,  бяха проведени индивидуални разговори относно възможността за проучване на това какви технологии с иновативен характер могат да бъдат предоставени на ОТТ от съответното учебно заведения.  Уточнено бе, че на базата на тази предварителна среща на по-нататъшен етап ще бъде направена връзка с авторите на предложените технологични или иновационни решения с цел оценка на най-подходящите. След внимателен подбор ще  се премине към изготвяне на технико-икономически анализи, маркетингови анализи и др. Участниците представиха някои налични към момента  иновационни технологични решения в областите ИТ, еко- и енергоспестяващи технологии и технологии, свързани със здравето, които са разработени или до които имат достъп съответните висши училища. Бяха коментирани и някои иновационни технологични решения в областите ИТ, еко- и енергоспестяващи технологии и технологии, свързани със здравето, готови за предварителен трансфер.

В края на работния ден бе проведена дискусия между всички участници,  която премина по следния ред:

 1. Представяне на проекта от представителите на Офис за технологичен трансфер към БСУ.

 2. Представяне на избрани технологии и иновационни решения, налични в съответното висше училище – от представители на висшите училища.

 3. Дискусия, коментари, препоръки, предложения относно работата на проекта.

 4. Общо обсъждане, коментари и дискусии по изнесените материали и предложения.

Среща по проект ОТТ - БСУНа въпросите на колегите от другите висши училища по технически, икономически, административни, организационни и правни въпроси бе на разположение екип от Бургаски свободен университет в състав: проф. д-р Ангел Тошков, доц. д-р Евгения Николова от БСУ, гл. ас. д-р Янислав Желев и  доц. д-р Радостин Долчинков от Центъра по информатика и технически науки на БСУ, както и   доц. д-р  Мария Нейкова от Центъра по юридически науки на БСУ.

Тази среща изигра ролята на Специализиран експертен съвет, който обсъди и формулира идеология за намирането, популяризацията и трансферирането на иновативни технологии.  В заключение, между участниците бе направено споразумение за съдействие и участие в  проучвания за наличие на иновационни технологии в съответствие с тематиката на проекта  във висшите учебни заведения които те представляват.

Представителите на различните учебни заведения, подкрепили инициативата, са:

- проф. д-р Михаил Илиев - зам.- ректор на Технически университет Русе;

- проф. д-р Радослав Павлов - зам.- директор на ИМИ, БАН, София;

- доц. д-р Розалина Димова – декан на ФЕЕ - Технически университет Варна;

- проф. д-р Ангел Тошков -  зам. декан ЦИТН, БСУ – Бургас;

- доц. д-р Антон Георгиев – зам. декан на ФЕЕ - Технически университет Варна;

- проф. дтн Иван Колев – ръководител катедра, Технически университет Габрово;

- проф. д-р Гани Стамов - ръководител катедра,  филиал на Технически университет София в Сливен;

- доц. д-р Радостин Долчинков - Административен директор, БСУ Бургас

- доц. д-р Мария Нейкова - ЦЮН, БСУ Бургас;

- гл. ас. Янислав Желев - ЦИТН, БСУ Бургас;

 -доц. д-р Евгения Николова  - ЦИТН, БСУ Бургас ;

- доц. д-р Мария Монова-Желева - ЦИУН, БСУ Бургас;

- доц. д-р Десислава Панева-Маринова - ИМИ, БАН, София;

- доц. д-р Васил Къдрев - Нов български университет, София;

и др.