Срокът за кандидатстване за награда, осигурена по Европейски проект, е удължен до 17.12.

Срокът за кандидатстване за награда, осигурена по проект "Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати", съфинансиран от Европейския социален фонд по ОП "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.", е удължен до 17 декември.

 

Наградите са в размер на 200 лева се присъждат на студенти от областите технически науки, природни науки, математика и информатика, определени за приоритетни в Националната програма за реформи. Награди ще получат 213 студенти от редовно обучение на ЦИТН. Класирането става по успеха, постигнат в предходния семестър. Студентите от І курс могат да кандидатстват от следващия семестър.

 

Какви документи се подават:

1. Попълва се оn-line формуляр, публикуван на http://eurostipendii.mon.bg/. Сайтът ще бъде активен до 17.12.

2. Разпечатаният и подписан формуляр се подава в стая 19 на БСУ, където можете да получите и допълнителна помощ.

3. Във формуляра трябва да са попълнени всички изисквани данни.

4. Тъй като сумите ще се превеждат по банкови карти, трябва да посочите коректно и банковата си сметка. Банковата сметка може да бъде само от ТБ "Алианц България".

5. Студентите, които нямат банкова карта, могат да се обърнат към Банковия офис на ТБ "Алианц България" в БСУ (на партера).