Стартира нов международен проект на БСУ

Стартира нов международен проект на БСУ

На 09.02.2022 година  се проведе стартовата работна среща по международния проект „Насърчаване на иновациите чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР)/Fostering Innovation in Community Led Enterprise Development (ComEnt)“. Проектът е финансиран по програма Еразъм+ КД 2, „Партньорства за сътрудничество между организации и институции“, сектор „Висше образование“ (KA220-HED). Водеща организация е Технологичният университет на Шанън, гр. Лимърик, Ирландия. Партньори на БСУ по проекта са: ACEEU GmbH от Германия,; „Archivio della Memoria“ - спин-оф фирма към университет „Tor Vergata“ в Рим; Фондация „Alături de Voi” – Румъния; CCJ – Ирландия и Университетът за приложни науки във Форарлберг, Австрия.

Продължителността на проекта е 24 месеца, а ръководител на екипа по проекта за БСУ е проф. д-р Милен Балтов.

ComEnt  има за цел да предостави на заинтересованите страни необходимите знания, набор от умения и компетенции, за да подобряват развитието на водените от общностите предприятия - иновативен подход за насърчаване на социалното включване сред маргинализираните групи и районите в неравностойно положение в цяла Европа. Стимулирането на този вид мислене има за цел да отключи и позволи използването на „спящите“ активи на общностите, насърчаване към предприемчивост, да се предоставят регионално фокусирани стоки и услуги, което ще въздейства на социалното сближаване.

Ще бъдат разработени  учебни програми и обучителни ресурси с фокус върху модели и подходи на воденото от общността предприятие, лидерство, човешки ресурси, оперативно управление и финансова рамка.

В работната среща, която се проведе онлайн в платформата  MS Teams,  взеха участие представители на  организациите - партньори от Ирландия, България, Румъния, Италия, Австрия и Германия. Бургаският свободен университет беше представен от проф. д-р Милен Балтов, зам.-ректор по НИД и МС и г-жа Гергана Кирова от отдел МС.

Capture 1.JPG
Capture 3.JPG
Capture 4.JPG
Capture 12.JPG
Capture 13.JPG
Capture 18.JPG