Стартира проект Студентски практики

Стартира проект Студентски практики

По 600 лв. ще получат студентите на БСУ за участие в студентска практика. Средствата са осигурени по проект  BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Практиката е 240 часа в реална работна среда, съответства на изучаваното по специалността професионално направление и се ръководи от ментор на работодателя и от академичен наставник - преподавател от университета.

Студентите могат да кандидатстват за  обявените от работодателите позиции в онлайн платформата на проекта „Студентски практики – Фаза 2“ https://praktiki.mon.bg/ след като се регистрират в нея. В платформата могат да се регистрират и да кандидатстват за практика всички действащи студенти, без значение от курса, формата на обучение и образователната степен.

Всеки студент може да участва в практика в проектите, финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж ( вкл.  „Студентски практики – фаза 1“ и „Студентски практики – фаза 2“)  само веднъж в рамките на обучението си в една образователна степен и специалност, с изключение на студентите специалност „Право“, които могат да участват до два пъти в практика, финансирана по двете фази на проекта. Студентите от останалите специалности в БСУ могат да участват по веднъж в рамките на обучението си в ОКС „бакалавър“ и в ОКС „магистър“ общо за двете фази на проекта.

Подробна информация за условията и процедурите за кандидатстване и участие в практика може да намерите в сайта на БСУ https://www.bfu.bg/bg/studenti/studentski-praktiki , в платформата на проекта https://praktiki.mon.bg/, както и в Учебен отдел на БСУ:

Дарина Димитрова, началник УО, тел.: 056 900 426, E-mail: darina@bfu.bg

Станка Мирчева, инспектор ЦЮН,тел.: 056 900 420, E-mail: mircheva@bfu.bg

Добринка Кирова, инспектор ЦХН, тел.: 056 900 453, E-mail: dobi@bfu.bg

Златина Николова, инспектор ЦИТН, тел.: 056 900 454, E-mail: nikolovazl@bfu.bg