Стартира работата по фундаментален проект на тема "Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на медийния език на пресата в България"

На 23.02.2010 г. в конферентна зала № 2 на БСУ се състоя представянето на проект на тема "Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на медийния език на пресата в България". Проектът е финансиран от фонд "Научни изследвания" на МОМН. В него ще участват преподаватели от Центъра по хуманитарни науки на БСУ. Проектът да е с продължителност 3 години и ще бъде осъществен на 2 етапа. Една трета от състава на научния колектив са докторанти и млади учени. Партньор на Бургаския свободен университет е „Tриера комюникейшънс” ЕООД.

Целта на проекта е да се проведе фундаментално етнопсихолингвистично и социолингвистично научно изследване за разработването на иновационен емпирико - теоретичен модел за етнопсихологигвистични и социолингвистични аспекти на медийния език на пресата в България в годините на членството ни в ЕС.

Изпълнението на основните цели на фундаменталното научно изследване ще доведе до обогатяване на българската социолингвистика и психолингвистика (етнопсихолингвистика) в неразработено направление – медийния език. Изследването на голям брой текстове от различни жанрове на пресата ще покаже в каква степен езиковите променливи са чувствителни към социалните променливи, което ще допълни един от аспектите на социолингвистиката за количественото изследване на речта в различното и битуване. Етнопсихолингвистиката ще бъде допълнена с изцяло ново направление, свързано с национално – културната вариативност в говорните действия конкретно в медийния език на пресата.

Работата по проекта ще приключи с разработване и отпечатване на фундаментален монографичен труд; провеждане на международна конференция с участие на европейски университети; издаване на сборник от конференцията на български и на английски език.

В изследователската работа по проекта ще се включат и студенти от специалност „Журналистика”.

Ръководител на проекта е проф. дпн Галя Христозова.